--                                                               ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА-ВЕЛИНГРАД

   ЗА НАС                               РАБОТА С РОДИТЕЛИ                             ГАЛЕРИЯ                         ДОКУМЕНТИ                                ПРОЕКТИ                          

                                                                                       
kompyuter

ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО

АКТУАЛНО
СЪБИТИЯ

       baner

БЮДЖЕТ
СОЦИАЛИЗАЦИЯ на учениците се осъществява чрез организиране и участие в съвместни мероприятия с други ученици от училища и детски градини: конкурси, концертни програми, съвместни уроци и др.
savmestni izyavi
НУМИКОН, РАЗРАБОТЕНА ОТ ОКСФОРДСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Децата с лекота усвояват голямо количество математически понятия и формират количествените представи чрез системата Нумикон, която дава възможност за  мултисензорно преподаване и възприятие чрез едновременно включване на няколко сетивни канали: зрение, слух, осезание, двигателна активност и реч

peks
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ
използваме система ПЕКС И МАКАТОН, пиктограми, жесто-мимика, комуникатор

ЦСОП-ВЕЛИНГРАД е център за подкрепа за личностно развитие, създаден по реда на Закона за предучилищното и училищното образование и извършва:

 1. Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа;

 2. Педагогическа и психологическа подкрепа;

 3. Прилага програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците;

 4. Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по две професии:

Работник в дървообработването, Специалност –   Производство на тапицирани изделия с целодневна организация на учебния ден.

Работник в заведенията за хранене и  развлечения, Специалност –  Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията  за хранене и развлечения

logo
УЧ.  НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗГОТВИЛ: ТАМАРА МАРГОВА, МАРИЯ КЮЛЮМОВА
КОНТАКТИ
risunka
РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И УЧЕНЕ ЧРЕЗ
  използване на помагащи технологии за контрол с поглед – съвременен високотехнологичен метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, синтезирана реч, обучение,развитие на когнитивни умения, но също така може да се използва компютър и интернет.
numikon
Всички деца са обучаеми. Деца с отклонения в интелектуалното развитие се обучават по-бавно, но  могат да постигнат видими успехи.УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ВСЯКО ДЕТЕ МОЖЕ ДА СЕ НАУЧИ ДА КОМУНИКИРА С ПОМОЩТА НА ДОПЪЛВАЩИ И АЛТЕРНАПИВНИ ТЕХНОЛОГИИ.
НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ: