Успешно приключихме проект

ПРОЕКТ"НАПРАВИ ПОВЕЧЕ, БЪДИ ПОВЕЧЕ, СЪЗДАВАЙ ПРИЯТЕЛСТВО", ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

Основна цел на проекта :

Интеграция и реинтеграция на отпаднали ученици и в риск, за преодоляване на обучителните трудности и създаване на устойчив интерес към учебната дейност чрез предлагане на творчески занимания и терапии, използване на иновации, ИКТ и обучителни софтуерни програми, опитни специалисти за работа в интеркултурна среда, заангажираност на родители.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Издирване на отпадналите ученици, учениците в риск, провеждане разговорите с техните семейства.  На кръгла маса беше обсъдена ситуацията във всяко едно училище с отпаднали ученици и с неизвинени отсъствия, бяха изслушани мнения на медиаторите за ситуацията около семействата на отпадналите ученици. Бяха набелязани мерки за справяне. Чрез дискусии и обсъждане стигнаха към разработване на система от мерки и дейности, подредени в планов формат със срокове и отговорници. Ще се използва възможностите на ЦСОП за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностното развитие на всички нуждаещи се деца. За работа с ученици се предлага голямо разнообразие от занимания по интереси,  развиващи творчески дейности в клубове и артзанимания, прилагат се интерактивни методи /игри, драма, симулации и др./, ИКТ, иновации и специализирани системи за преодоляване на обучителните трудности. Предоставят се възможности за самоизява чрез участие в конкурси, пленери, изложби, концертни програми. Работи се заедно с доброволци и ученици от училища. Родителите са преки участници в дейностите, гости на концертни програми, партньори при решаване на проблемни ситуации.

- Превенция за отпадане на учениците  от училището, работа с деца в риск и техните семейства и подкрепа за продължаване на образованието си в по-горен етап.

- Работа с родителите, като приоритетна дейност. Чрез традиционни и нетрадиционни дейности, включване на родителите в живота на училището, като активни участници и съдружници, със споделени отговорности.

LOGO

По проекта работят клубове: "Сръчни ръчички" "Музика и танци", "Адаптивен спорт", Математика е лесна с Нумикон".

Сформирани са терапевтични групи: с психолог, логопед, арттерапевт, хипотерапия и хидротерапия.

Заниманията протичат заедно - учениците от ЦСОП с учениците от училища. Индивидуалните занимания са посещавани и от деца от ДГ.

Заедно със специалистите от ЦСОП работят и доброволци: ученици от ЦПЛР, Асоциацията на млади психолози в България" 4 април", Формация "Гласовете на България" и др,Голяма благодарност на всички!

dobrovolcidobrovolcizaedno s dobrovolci

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО РАБОТИХМЕ:

 

ПРОЕКТ  № 2014-1-BG01-КА101-000420,  «Изучаване на европейски добри практики  на учебната дейност с деца със соп» структуриран курс на ISP LTD, град Екзетер, Англия, осъществен 06.07.2014 -13.07.2015, финансиран по ОП РЧР, Еразъм +

ПРОЕКТ "Училищното настоятелство и местната власт – заедно за социализацията, обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности", продължителност-10 месеца - 01.06.2015 – 01.04.2016 г., финансиран от Фондация Институт „Отворено общество“, по Програмата „За подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 година“

ПРОЕКТ 17-00-453/19.09.2014, „Професионално образование и реализацияна младежи със специални потребности в община Велинград”- 01.01.2015 – 30.06.2015, шест месеца, финансиран от ММС, по Национална програма за младежта

 proekt uchastieekzeter
  НАЧАЛО       РАБОТА С РОДИТЕЛИ        ГАЛЕРИЯ               КОНТАКТИ


PROEKTDEINOSTITESAVMESTNI
Успешно приключихме Проект по Еразъм+
/01.06.2019-31.05.2021година/

"Изучаване на стратегии за обучение, възпитание и подкрепа на ученици със специални образователни потребности и множество увреждания за постигане на пълноценен и самостоятелен живот"

В професионален план ще имаме възможност да наблюдаваме, посещаваме и изучаваме опита на европейските колеги; да съберем информация, нови идеи,виждания и пракгики по всяко направление от дейността на ЦСОП

Чрез структурираните курсове в Малта-Валета, Италия-Флоренция и Тенерифе-Испания ще изучим съвременните интерактивни методи в сферата на общата и специалната педагогика, арттерапия(ролеви игри, драма, пеене, рецитиране и др); стратегии за справяне с проблемно поведение; разнообразие от структурирани дейности за постигане на очакваните резултати от иднивидуалните учебни
програми.
 С това ще отговорим на специфичните образователни нужди на учениците ни. Посетихме три структурирани курсове: "Справяне с проблемно поведение на учениците със СОП в училище",организиран от Easy School of English в Малта и "ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity", организиран от Europass Teacher Academy и "Арт, като терапия, самоизразяване и специални нужди в арт обучението.в Италия-Флоренция .
easy schoolobucheniemdinastrukturiran kups

От м. ноември 2021г започваме да работим по нов проект "По-силни заедно", като продължение на предишния "Направи повече, бъди повече, създавай приятелство", финансиран от ЦОИДУЕМ

PROEKTPROEKT
DOBROVOLCIKLUBKLUB
KLUBSRACNI RACICKIZAEDNO
RABOTAMUZIKA I TANCISPORT
PRINUMIKONPRI
S NUMIKONHIPOTERAPIJA
basketbolnumikon hidroterapiya

pluvna
ПРЕЗ 2021-2022 ГОДИНА ЗАПОЧВАМЕ РАБОТА ПО НОВ ПРОЕКТ " ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ПОО НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП" по програма за наблюдение за работно място по програма ЕРАЗЪМ+, КД1, Професионално образование, заедно с експертите от Асоциация Луче. По проектните дейности ще се извършва осемдневно наблюдение на обучение на ученици със СОП в сферата на готварство и мебелопроизводство. Целият колектив от ЦСОП ще участва в проектните дейности и ще работи с училища, Инспекторат по образованието и центрове за социални услуги в гр.Пиемонте, Ломбардия и по-специално в района на Маджоре, Италия.
СТАРТИРАМЕ ОТНОВО ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "НАПРАВИ ПОВЕЧЕ, БЪДИ ПОВЕЧЕ, СЪЗДАВАЙ ПРИЯТЕЛСТВО", ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ
Резултат с изображение за цоидуем
PCUXOLOGSRACHNIPLUVNA

. Проектът е с удължен срок до 30.10.2020
detskimuzikarabotim
numikonklubpsiholog
klublogoped
НАЧАЛО

"Успешно приключихме проект "Когато сме заедно сме силни и можещи", финансиран от ЦОИДУЕМ. Редица съвместни дейности, допълнителни занимания по български език и допълнителни часове по различни видове терапии бяха от много голяма полза за нашите ученици.