ekipna sreshta

rabota s roditelipoditelska sreshta


ЦСОП разработва и прилага програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в ЦСОП – ВЕЛИНГРАД
Работа с родителите, като приоритетна дейност. Чрез традиционни и нетрадиционни методи, включване на родителите в живота на училището, като активни участници и съдружници, със споделени отговорности.


Родителите са участници в екипни срещи, които се организират от координиращия екип по утвърден график
den na otvoreni vratiroditeli uchastnici
praznik

Родителите  са партньори в дейността на Центъра - организират,  провеждат и участват в редица мероприятия: ден на отворени врати, училищни тържества и празници, екскурзии, празнуването на рожденни дни и др.

РАБОТА С

Проучване на участие на родители в процеса на самоподготовка на учениците.


Уважаеми родители, с настоящата анкета проучваме Вашето участие в процеса на изграждане на навици за самоподготовката на детето Ви. Отговорите Ви ще ни позволят да насочим вниманието си към бъдещи съвместни дейности, за изграждане на трайни навици за самоподготовка у Вашите деца. Разчитаме на точните и искрени отговори

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeywGFAkvX6p2qjWWDyB25w3hM3cz3HX-fRfdErF6hCuvfg4g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 РОДИТЕЛИ

"Най – верните приятели – родителите.

Най - големите дарители – учителите.

Най - добрите учители – децата."

Майка Тереза

Родителите и професионалистите трябва да работят заедно и да обединят знанията,

 ресурсите и усилията си, за да са от максимална подкрепа за децата със специални потребности.

ОСНОВЕН АКЦЕНТ: УЧАСТИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

 В ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НА СЛЕДНИТЕ УМЕНИЯ: познавателни, комуникативни ,сензорни, двигателни  и социални.

·         ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Да се създадат условия и предпоставки за сътрудничество и взаимодействие между родителите и ЦСОП  за постигане  целите на  образованието и терапията, както и за формиране на положително отношение към институцията и мотивация за активно участие на родителите.

По смисъла на  член 208 от ЗПУО родителите са активен партньор на училището. Семейната среда пряко влияе върху успешната социализация и възпитанието на децата. Това налага да се търсят възможности за оптимизиране участието на родителите в образователния процес чрез организиране на работещи партньорства с учителите за пълноценна реализация на учениците в ЦСОП, като център за подкрепа за личностно развитие, създаден по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.

В областта на рехабилитационната и корекционно-терапевтичната функция центърът извършва:

 1. коригиране и компенсиране на затрудненията на децата и учениците за постигане на очакваните резултати от обучението;

2. осъществяване на групова и/или индивидуална терапия и рехабилитация (психологическа подкрепа, логопедична подкрепа, арттерапия, кинезитерапия, ерготерапия и други) и на занимания по интереси (ателиета по интереси, музикални занимания, спортни занимания и други) като част от подкрепата за личностно развитие за оптимално развитие на силните страни и способностите на децата и учениците;

3. разработване на програми за участие на родителите в терапевтичните и рехабилитационните дейности, които се осъществяват с децата и учениците.

 В областта на обучителната функция центърът извършва следните дейности:

1. обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в задължителна предучилищна и училищна възраст;

2. професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация;

 3. подготовка на децата и учениците за социално включване и за професионална реализация;

4. участие при изготвянето на индивидуалните учебни планове и индивидуални учебни програми за обучение на учениците със специални образователни потребности от екипите за подкрепа за личностно развитие в училищата;

 5. разработване на дидактични материали за подпомагане на обучението и за подкрепа на развитието на деца и ученици със специални образователни потребности;

6. разработване на програми за участие на родителите при осъществяването на специалната образователна подкрепа на децата и учениците и за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в ЦСОП.

 

Методи на работа:

Родителски срещи, беседи, консултации, анкети, посещения, уоркшопове, дискусии, кръгли маси, презентации, тренинги, родителски вечери, родителски четения, организационно-дейностни игри и не на последно място е активно включване на родители в организиране и провеждане на извънкласни дейности
praznik na
Заедно подготвяме празници
Обучение.  МАКАТОН за  родителите.
obuchenie MAKATON
otkrivaneto
ekipni
roditelska obshtnost
НАЧАЛО        ЗА НАС         ГАЛЕРИЯ        ДОКУМЕНТИ          КОНТАКТИ

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ  НЕВЕРОЯТНИ  ДЕЦА/за повече информация прочети тук/

Логопед: М. Ангелакова

informirane
Консултиране и информиране на родителите за иновации и специализирани обучителни системи
poditeli
В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С АУТИЗЪМ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯТА НА КОРОНАВИРУС.ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ТУК

Е. КАНЛИЕВА