ekipna sreshta

rabota s roditelipoditelska sreshta


ЦСОП разработва и прилага програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в ЦСОП – ВЕЛИНГРАД
Работа с родителите, като приоритетна дейност. Чрез традиционни и нетрадиционни методи, включване на родителите в живота на училището, като активни участници и съдружници, със споделени отговорности.


Родителите са участници в екипни срещи, които се организират от координиращия екип по утвърден график
den na otvoreni vratiroditeli uchastnici
praznik

Родителите  са партньори в дейността на Центъра - организират,  провеждат и участват в редица мероприятия: ден на отворени врати, училищни тържества и празници, екскурзии, празнуването на рожденни дни и др.

РАБОТА С

Проучване на участие на родители в процеса на самоподготовка на учениците.


Уважаеми родители, с настоящата анкета проучваме Вашето участие в процеса на изграждане на навици за самоподготовката на детето Ви. Отговорите Ви ще ни позволят да насочим вниманието си към бъдещи съвместни дейности, за изграждане на трайни навици за самоподготовка у Вашите деца. Разчитаме на точните и искрени отговори

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeywGFAkvX6p2qjWWDyB25w3hM3cz3HX-fRfdErF6hCuvfg4g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Uchastie
<fo
Родители, като партньори. Участие на родители в терапевтични сесии

 РОДИТЕЛИ

"Най – верните приятели – родителите.

Най - големите дарители – учителите.

Най - добрите учители – децата."

Майка Тереза

Родителите и професионалистите трябва да работят заедно и да обединят знанията,

 ресурсите и усилията си, за да са от максимална подкрепа за децата със специални потребности.

ОСНОВЕН АКЦЕНТ: УЧАСТИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

 В ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НА СЛЕДНИТЕ УМЕНИЯ: познавателни, комуникативни ,сензорни, двигателни  и социални.

·         ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Да се създадат условия и предпоставки за сътрудничество и взаимодействие между родителите и ЦСОП  за постигане  целите на  образованието и терапията, както и за формиране на положително отношение към институцията и мотивация за активно участие на родителите.

По смисъла на  член 208 от ЗПУО родителите са активен партньор на училището. Семейната среда пряко влияе върху успешната социализация и възпитанието на децата. Това налага да се търсят възможности за оптимизиране участието на родителите в образователния процес чрез организиране на работещи партньорства с учителите за пълноценна реализация на учениците в ЦСОП, като център за подкрепа за личностно развитие, създаден по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.

В областта на рехабилитационната и корекционно-терапевтичната функция центърът извършва:

 1. коригиране и компенсиране на затрудненията на децата и учениците за постигане на очакваните резултати от обучението;

2. осъществяване на групова и/или индивидуална терапия и рехабилитация (психологическа подкрепа, логопедична подкрепа, арттерапия, кинезитерапия, ерготерапия и други) и на занимания по интереси (ателиета по интереси, музикални занимания, спортни занимания и други) като част от подкрепата за личностно развитие за оптимално развитие на силните страни и способностите на децата и учениците;

3. разработване на програми за участие на родителите в терапевтичните и рехабилитационните дейности, които се осъществяват с децата и учениците.

 В областта на обучителната функция центърът извършва следните дейности:

1. обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в задължителна предучилищна и училищна възраст;

2. професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация;

 3. подготовка на децата и учениците за социално включване и за професионална реализация;

4. участие при изготвянето на индивидуалните учебни планове и индивидуални учебни програми за обучение на учениците със специални образователни потребности от екипите за подкрепа за личностно развитие в училищата;

 5. разработване на дидактични материали за подпомагане на обучението и за подкрепа на развитието на деца и ученици със специални образователни потребности;

6. разработване на програми за участие на родителите при осъществяването на специалната образователна подкрепа на децата и учениците и за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в ЦСОП.

 

Методи на работа:

Родителски срещи, беседи, консултации, анкети, посещения, уоркшопове, дискусии, кръгли маси, презентации, тренинги, родителски вечери, родителски четения, организационно-дейностни игри и не на последно място е активно включване на родители в организиране и провеждане на извънкласни дейности
praznik na
Заедно подготвяме празници
Обучение.  МАКАТОН за  родителите.
obuchenie MAKATON
otkrivaneto
ekipni
roditelska obshtnost
НАЧАЛО        ЗА НАС         ГАЛЕРИЯ        ДОКУМЕНТИ          КОНТАКТИ

vaprosnik

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeggC3w1w7SgG3RnBLNkXxLKHHuw
3o5ZvdNROgOKBKcqAaDLw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
ekipna sreshtaekipna srshtaekipna sreshtaekipna sreshtaRakitovokonsultaciyaEkipna sreshtaekipnaEkipna sreshtazapoznavane

Екипните срещи съвместно с учители от общообразователни училища, в коита са записани нашите ученици и тази година бяха проведени от координиращия екип през ноември 2022 година. Дневният ред беше описан в поканите до директорите, както следва: обсъждане на индивидуални учебни планове и програми, терапевтични програми и планове за подкрепа, както и възможности за съвместни дейности.

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ  НЕВЕРОЯТНИ  ДЕЦА/за повече информация прочети тук/

Логопед: М. Ангелакова

informirane
Консултиране и информиране на родителите за иновации и специализирани обучителни системи
poditeli
В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С АУТИЗЪМ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯТА НА КОРОНАВИРУС.ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ТУК

Е. КАНЛИЕВА

 

sreshtaekipni sreshtisreshtasreshta specialistiekiponline

vaprosnik

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlg1oRySGiMzRMh1MNuA2V8c
Y_asLibJigJOBJUpNPRy_Bw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Провеждане на екипни срещи с класните ръководители от училищата, в които са записани учениците от центъра присъственно и онлайн в съответствие с утвърден график.